ZUS. Nowe zasady opłacania składek od 1 stycznia 2018 r.

E-składka. Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób opłacania i rozliczania składek ZUS. Ubezpieczony będzie opłacać składki na indywidualny numer rachunku składkowego jednym zwykłym przelewem. Każda wpłata zostanie podzielona na wszystkie rodzaje opłacanych składek. Jeżeli na koncie płatnika składek są zaległości, wpłata zostanie rozliczona na najstarszą należność (odpowiednio na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych).

Uwaga:
każdy płatnik składek powinien otrzymać z ZUSu indywidualną listowną informację o przydzielonym numerze rachunku składkowego, na który będzie robiony przelew

W razie nieotrzymania informacji o indywidualnych rachunku należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00). Dodatkowo informacje te można otrzymać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – jeżeli płatnik założył i uwierzytelnił swój profil.

Korzyści dla płatnika.
łatwiejsze rozliczenia z ZUS; płatnik realizuje tylko jeden przelew; nie będzie potrzeby wpisywania dodatkowych informacji (m.in. NIP, Pesel, numer deklaracji); rozliczanie wpłaty na najstarsze zadłużenie co będzie gwarantowało zatrzymanie narastania odsetek za zwłokę.
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie i wysokości należności z tytułu składek, podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.

Pamiętaj.
Już od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej.

Źródło: ZUS

Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK VAT) w kilku prostych słowach. Elektroniczna rewolucja, czy wzmożona kontrola.

Nowe obowiązki.
Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami są zobligowani do przesyłania – co miesiąc – plików dotyczących VAT do Ministerstwa Finansów. Ponadto wszystkie podmioty gospodarcze muszą prowadzić odpowiednią strukturę pliku JPK, którą w razie potrzeby muszą przekazać właściwym instytucjom np. w przypadku kontroli. Struktura pliku JPK w odpowiednim formacie zawiera w szczególności faktury sprzedażowe, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, wyciągi bankowe., KPiR, księgi rachunkowe, ewidencje przychodów. Czyli podsumowując. Wszystko.

JPK w jakim celu.
Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej (czytaj: ma na celu uszczelnienie obecnego systemu podatkowego). Pozwoli na szybsze i skuteczniejsze przeprowadzenie kontroli przez urzędników. Zwalczanie tzw. „pustych faktur” – sytuacja w której podatnik wystawia fakturę VAT, która nie odzwierciedla danego zdarzenia gospodarczego. Czyli takiego którego nie było. Dzięki wprowadzeniu pliku JPK urzędnicy (system) będą mogli na bieżąco przeprowadzać tzw. krzyżówkę (czy dana faktura została rozliczona po dwóch stronach). System uszczelni zwrot VATu. W przypadku nieprawidłowości może go całkowicie wstrzymać. Oczywiście JPK pozwoli też na wyeliminowanie ewentualnych błędów w zeznaniach podatkowych. Niezłożenie JPK w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Mandat może zostać nałożony w wysokości do 4000 zł, a maksymalna kara może wynieść do 40 000 zł.

Co to oznacza.
Od 1 styczna 2018 r. skończą się czasy prowadzenia wyłącznie „papierowej” księgowości, czy nieprofesjonalnych programów księgowych. Dlatego też, każde biuro rachunkowe musi posiadać niezbędne oprogramowanie, które pozwoli na wysyłkę plików JPK. Również musi być przygotowane – poprzez odpowiednie szkolenia – merytorycznie na te zmiany. Księgowa powinna na bieżąco pilnować (w imieniu Klientów), terminów wysyłki JPK. W tym przypadku, po stronie Klienta leży terminowe dostarczanie dokumentów księgowych do rozliczenia. Uwaga: comiesięczna wysyłka plików JPK dotyczy również podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Dla biur rachunkowych to nie tylko dodatkowa praca, ale także kolejna odpowiedzialność karno-skarbowa, w przypadku niedopełnienia swoich obowiązków np. związanych z terminem wysyłki pliku. Dotychczas w wielu przypadkach, gdy było na fakturze kilkanaście pozycji można je było wprowadzić do systemy zbiorczo. Teraz ze względu na plik JPK każda pozycja musi być wprowadzona oddzielnie. Dodatkowo powstanie potrzeba ciągłego wyjaśniania z właściwymi urzędami ewentualne niezgodności w plikach JPK np. kontrahenta wykreślono z VAT, „pusta faktura”, błędy w pliku JPK kontrahenta. To będzie generować dla księgowych dodatkową pracę. Wprowadzone rozwiązanie z pewnością uszczelni system podatkowy. Jednak jak zawsze przy “dobrych zmianach” proponowanych przez Rząd, koszty z tym związane poniesie przedsiębiorca.
Uwaga:
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient nie dostarczył dokumentów do rozliczenia w terminie przewidzianym umową lub terminem ustawowym.

Należy również wspomnieć, iż każdy przedsiębiorca “ciężar” związany z wysyłką pliku JPK i powstałą z tego tytułu odpowiedzialnością może przerzucić na siebie. Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację kliencką do wysyłania plików JPK, wraz z instrukcją obsługi. W szczególności z myślą o mikroprzedsiębiorcach.

Czy Twoja księgowa wdrożyła już odpowiednie procedury? W naszym biurze rachunkowym pliki JPK wysyłamy (dla określonych podatników) już od roku (od 1 stycznia 2017 r.). Mamy doświadczenie.

Co dalej.
W oparciu o JPK_VAT prawdopodobnie już na początu 2018 r. powstanie Centralny Rejestr Faktur. CRF to baza wszystkich faktur, które do systemu wyśle JPK_VAT. Niezależnie od funkcji kontrolnej systemu, zamiarem CRF jest otrzymanie dla podatnika informacji zwrotnej. Przedsiębiorca będzie mógł podjąć interwencję u swojego kontrahenta i podjęcie ustaleń z jakich przyczyn kontrahent nie przesłał w swoim pliku JPK_VAT informacji o wystawionej fakturze. Będzie mógł podjąć decyzję, czy dalej chce mieć tę fakturę w swojej ewidencji VAT (w swoim JPK_VAT), czy chce ją z niego usunąć bez ingerencji władz skarbowych. W przypadku gdy ją niezwłocznie usunie z pliku JPK_VAT nie będzie pociągnięty do ewentualnych negatywnych konsekwencji w postaci odsetek za zwłokę i sankcji karnych. Czyli system niejako nakładać będzie na podatnika weryfikowanie otrzymanych faktur VAT i kontrolowanie swojego kontrahenta. Z pewnością poprzez takie rozwiązanie ciężar związany ze zwalczaniem tzw. pustych faktur, czy ewentualnych nieprawidłowości rachunkowych u kontrahenta będzie przerzucony pośrednio także na każdego podatnika. A wyjaśnianie sprawy z kontrahentem, czy ponowne generowanie i przesyłanie pliku JPK_VAT z pewnością zaoszczędzi czas … tylko nie podatników.

Uwaga:
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o: sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1); zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9); organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Zapraszam do współpracy.
Jadwiga Chytrzyńska