Oferta

Zakład Księgowo – Finansowy Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu:

 • Księgi rachunkowe
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Kadry i płace
 • ZUS, elektroniczny przekaz
 • Sprawozdanie finansowe
 • Opracowywanie wniosków kredytowych
 • Plany kont
 • Pozostałe

Księgi rachunkowe

 • opracowywanie planu kont,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja VAT,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • opracowywanie dokumentów księgowych i finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, CIT-8, VAT-7.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja VAT,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, CIT-8, VAT-7.

Kadry i płace

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS-u,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4,
 • rozliczenia roczne pracowników,
 • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS-owskich.

Sprawozdanie finansowe

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zmiany w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych,
 • sporządzanie bieżących i rocznych sprawozdań GUS-owskich.

Opracowywanie wniosków kredytowych

 • wypełnianie wniosków,
 • opracowywanie dokumentacji kredytowej,
 • opracowywanie Biznes planów na podstawie bilansu o rachunku wyników.

Pozostałe

 • doradztwo i konsultacje w zakresie księgowości,
 • opracowywanie komputerowych zestawień obejmujących:
  - sprzedaż / koszty,
  - należności / zobowiązania,
 • archiwizowanie dokumentów finansowo – księgowych za poszczególne lata.